Nyheter

2019-04-01

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola

Torsdag 25 april 2019, 18:30‐19:30, i Mälarhöjdens skolas matsal

Inbjudna: Föräldrar, FFM styrelse och valberedning

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

§1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare

§2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
§3. Fastställande av dagordning
§4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse‐ och revisionsberättelse.
§5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

§7. Fastställande av medlemsavgift och budget

§8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

§9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

§10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

§11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år. §12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
§13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten Välkomna

Styrelsen

 

2019-03-25
Med anledning av de ökade personrånen i området Hägersten/Liljeholmen samlades idag 25/3 Stadsdelsförvaltningen, SISAB, polisen, fältarna, Mälarhöjdens skola och FFM till ett samverkansmöte.
2019-01-17
FFM bjuder in åk 7-9 att vara med och tävla om 5.000 kr till klasskassan.
2018-09-06
Safeland är en app som är väldigt bra att använda vid föräldravandring. Ladda ner den och anslut er till gruppen Nattvandring Mälarhöjden.
 

Föräldrarepresentanter

 

I samband med läsårets första föräldramöte väljs i varje klass två föräldrarepresentanter. Föräldrarepresentanterna fungerar sedan som kontaktlänk för frågor som gäller eleverna och deras skolgång, mellan klassens föräldrar och styrelsen. Styrelsen kan därefter ta upp dessa frågor med skolans ledning.

graf FFM

Från och med årskurs 6 ingår det också i rollen att informera respektive klass om föräldravandringen och dela in föräldrarna i fyra grupper inför själva vandringstillfället. Informationen om datum och gruppindelning ska skickas ut i god tid före vandringstillfället och en påminnelse bör skickas ut veckan innan. Datum för vandringen ordnas av styrelsen.

Via föräldrarepresentanterna förmedlas information tilll och från FFMs styrelse.

Till dig som är föräldrarepresentant:

För att styrelsen ska kunna komma i kontakt med föräldrarepresentanterna, är det viktigt att alla anmäler sina epost-adresser. Har du inte gjort det redan, ber vi dig göra det nu!

Ditt namn: *
Ditt barns klass:*
Epostadress:*
Upprepa epostadress:*
Ev. meddelande: