Nyheter

2019-04-01

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola

Torsdag 25 april 2019, 18:30‐19:30, i Mälarhöjdens skolas matsal

Inbjudna: Föräldrar, FFM styrelse och valberedning

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

§1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare

§2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
§3. Fastställande av dagordning
§4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse‐ och revisionsberättelse.
§5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

§7. Fastställande av medlemsavgift och budget

§8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

§9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

§10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

§11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år. §12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
§13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten Välkomna

Styrelsen

 

2019-03-25
Med anledning av de ökade personrånen i området Hägersten/Liljeholmen samlades idag 25/3 Stadsdelsförvaltningen, SISAB, polisen, fältarna, Mälarhöjdens skola och FFM till ett samverkansmöte.
2019-01-17
FFM bjuder in åk 7-9 att vara med och tävla om 5.000 kr till klasskassan.
2018-09-06
Safeland är en app som är väldigt bra att använda vid föräldravandring. Ladda ner den och anslut er till gruppen Nattvandring Mälarhöjden.
 

Övrigt

2017-04-24 Revisionsberättelse för 2016-2017 (påskriven, inscannad)

2015-04-21 Revisionsberättelse för 2014-2015 (påskriven, inscannad)

2015-03-24: Verksamhetsberättelse för 2014 (påskriven, inscannad)

2014-05-13: Revisionsberättelse för 2013-2014 (påskriven, inscannad)

2014-04-24: Verksamhetsberättelse för perioden 2013-2014 (påskriven, inscannad)

2014-03-31: Kommunikationsplattform för FFM

2014-04-03: Sammanfattning av möte med polis och fältassistenter

2013-11-27: Sammanfattning diskussionskväll om smartphones

2013-05-15: Sammanfattning av möte med polis och fältassistenter 24/4 2013

2013-04-26: FFM motiveringsriktlinjer för stipendier till Åk9 - arbetsdokument

2013-04-23: Checklista för styrelsearbete - arbetsdokument

2013-04-16: Protokoll från FFMs årsmöte 2013

2013-04-16: Revisionsberättelse för FFM 2012

2013-04-03: FFMs kommentar till Kvalitetsredovisningen 2012

2013-04-11: Presentation av föreläsning om nätmobbning av Sofia Berne den 7 mars 2013

2012-11-28: Protokoll från möte mellan FFM:s styrelse och skolledningen

2012-05-16: Enkät om föräldrarepresenternas hållning till och förväntningar på FFM

2012-05-12: Revisionsberättelse för FFM 2011

2012-05-12: Protokoll från FFM:s årsmöte

2012-02-21: Protokoll från möte mellan FFM:s styrelse och skolledningen

2011-12-11: Skolans kvalitetsredovisning inklusive ffm:s kommentarer

2011-12-11: Skrivelse till Stockholms stad angående ny gymnastiksal

2011-11-30: Föreläsning i matematik den 30 nov

2011-02-23: Frågor inför skolrådet

2010-06-10: Skrivelse till Lotta Edholm

2010-02-17: Skrivelse till utbildningsförvaltningen

2010-02-08: Skolledningens svar på FFMs frågor

2010-01-28: Anteckningar från FFMs föräldramöte (F-3)

2010-01-12: Referat från styrelsens möte med skolledningen