Nyheter

2019-04-01

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola

Torsdag 25 april 2019, 18:30‐19:30, i Mälarhöjdens skolas matsal

Inbjudna: Föräldrar, FFM styrelse och valberedning

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

§1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare

§2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
§3. Fastställande av dagordning
§4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse‐ och revisionsberättelse.
§5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

§7. Fastställande av medlemsavgift och budget

§8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

§9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

§10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

§11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år. §12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
§13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten Välkomna

Styrelsen

 

2019-03-25
Med anledning av de ökade personrånen i området Hägersten/Liljeholmen samlades idag 25/3 Stadsdelsförvaltningen, SISAB, polisen, fältarna, Mälarhöjdens skola och FFM till ett samverkansmöte.
2019-01-17
FFM bjuder in åk 7-9 att vara med och tävla om 5.000 kr till klasskassan.
2018-09-06
Safeland är en app som är väldigt bra att använda vid föräldravandring. Ladda ner den och anslut er till gruppen Nattvandring Mälarhöjden.
 

Om föreningen

Vision

”Föräldraföreningen ska verka för samverkan mellan skola, elever och föräldrar och därigenom bidra till en trivsam miljö och högre kvalitet i Mälarhöjdens skola".

Övergripande uppgifter och arbetssätt

Föräldraföreningens styrelse möts ungefär en gång i månaden. Styrelsen har en regelbunden dialog med skolledningen. Medlemmarna i styrelsen sitter i tvåårsperioder. Ordföranden sitter i ett år. Inval/omval sker i samband med årsmötet, på förslag av en valberedning.

I samband med första föräldramötet på hösten väljs i varje klass två föräldrarepresentanter. Dessa fungerar som kontaktlänk, för frågor som gäller barnen och deras skolgång, mellan klassens föräldrar och styrelsen. Styrelsen kan sedan ta upp dessa frågor med skolans ledning.

För att öka utbytet av information hålls ett antal samrådsmöten som är gemensamma forum för föräldrar och skolledningen. FFM ger också ut Kontaktbladet ett par gånger per termin, där styrelsen ger aktuell information kring föräldraföreningens aktiviteter.

Mälarhöjdens skola och FFM

graf över skolan-FFM

FFM - Mälarhöjdens föräldraförening

funktionsgraf FFM

Föräldraföreningen organiserar också föräldravandringen och sätter upp föräldravandringsschemat för året.

Sammanfattningsvis arbetar föräldraföreningen för:

  • att upprätthålla en bra dialog mellan skolans ledning, lärare och föräldrar.
  • att fungera som en länk mellan föräldrar och skolledning
  • en trygg miljö runt skolan, exempelvis genom att verka för minskad och säkrare biltrafik
  • att uppmuntra goda elevprestationer, exempelvis genom att årligen dela ut bokstipendier till ett antal årskurs-9-elever som skolan anser ha utmärkt sig särskilt
  • att skapa engagemang bland föräldrar, exempelvis genom att arrangera föreläsningar och diskussionskvällar inom relevanta områden
  • att genom deltagande i skolans matråd en gång per termin verka för bra skolmat och matsalsmiljö

Medlemskap

Kostnad/familj och läsår: 100 kr.

I enlighet med beslut på årsmötet 2011 ändrades avgiften för medlemskap till 100 kr per familj och läsår. Vänligen uppge namn och vilken/vilka klasser ert/era barn går i när ni sätter in beloppet på vårt konto hos Handelsbanken Clearingnr: 6162 Kontonr: 889 805 938 Swish: 1233564119