Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola

Torsdag 6 maj 2021, 18:30-19:30

Plats: P.g.a. av rådande pandemi kommer årets möte hållas digitalt.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till styrelsen@ffm.se.
Du kommer senare innan möte få en länk mailad till dig för att delta.

Inbjudna: Föräldrar, FFM styrelse och valberedningen

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare
2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse- och revisionsberättelse.

5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

7. Fastställande av medlemsavgift och budget

8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år.

12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten

Välkomna

Styrelsen