Summering av FFM föräldraenkät 2022

Det var 130 st. föräldrar som deltog i vårens föräldraenkät 2022. Ett stort tack till er alla som på detta sätt bidragit och givit oss en bild av vad ni tycker och vill att vi ska ta upp med skolledningen.

I PDF filen nedan finns resultatet av de riktade frågorna från enkäten tillsammans med en summering av fritextsvaren. Du kan också se resultat från förra året som jämförelse samt ett snitt på alla frågor.

Vi alla från styrelsen vill också passa på att önska dig en riktigt fin sommar.

Föräldraenkäten 2022

Versamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse för året 2021

Styrelsen framlägger härmed verksamhetsberättelse och bokslut för den ideella föreningen Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola, nedan förkortat FFM, för 2020.  

Enligt föreningens stadgar är räkenskapsåret och verksamhetsåret kalenderår. I redogörelsen nedan har vi inkluderat även aktiviteter under 2022 fram till och med avgivandet av verksamhetsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen 

avser enbart räkenskapsåret, det vill säga år 2021. 

1§. Styrelsen 

Styrelsen i föreningen har under året bestått av: 

Robert Enestedt (ordförande) 

Robert Hedström (kassör)

Charlotta Göller (sekreterare)

Sara Hägg (ledamot)

Rosel Johard (ledamot sen 2021-11-01)

2§. Styrelsemöten 

Under året har styrelsen hållit tio styrelsemöten. Styrelsemedlemmarna har varit engagerade både under och utanför styrelsemöten. 

Ansvar för olika styrelseuppgifter har fördelats mellan styrelsemedlemmarna. Den 6 maj 2021 hölls årsmöte och nästa årsmöte hålls 10 maj 2022. 

3§. Samverkan med skolledningen: 

Styrelsen har samverkat med skolledningen, för 2021 har FFM haft två möte med skolledningen och ett tillsammans med föräldrarepresentanterna. De ämnen som diskuterats har exempelvis varit maten, betygen och utveckling av trygghetsteamet samt problem som hör ihop med droger och sociala media. Vidare har skolans utvecklingsområden, skolinspektionens föräldraenkät också diskuterats samt de frågor som FFM driver.

Utöver mötena har frågeställningar som varit angelägna för föräldrar, som kontaktat FFM, diskuterats via E-post.  Återkoppling till föräldrar har skett via E-post. 

Styrelsens bedömning är att kontakten med skolledningen fungerar väl med en öppen dialog. Vi har också samarbetat genom att sprida information om FFM:s genom skolplattformen. 

Den 5/10 hölls höstens representantmöte där även representanter från polisen deltog och berättade om läget i området.

4§. Föreningens ekonomi 

Medlemsavgiften bestämdes vid årsmötet i maj 2021 till oförändrade 100 kr per familj och läsår. Under året har totalt 161 medlemsavgifter mottagits (2020 betalades 119 medlemsavgifter in).  

Föreningen har under året främst haft kostnader för bidrag till ÅK 9 avslutningsfest, stependier samt administrativa kostnader för webbhotell, swish  och postgiro.  Föreningens tillgodohavanden uppgår till 46018 kronor. Se vidare föreningens resultat- och balansräkning. Föreningens redovisning har granskats av föreningens revisor. 

5§. Kommunikation 

Kommunikation till medlemmarna sker främst genom föreningens Facebooksida, sms, hemsida samt utskick genom klassrepresentanter. Vi får också hjälp av skolledningen som publicerar information på skolplattformen. Kommunikation för föräldravandringar sker genom appen ”Safeland”.

6§. FFM deltog vid föräldramötena och informerade alla föräldrar om verksamheten och medlemskap.

7§. Föräldravandringar 

FFM organiserar föräldravandringsschema. Information gällande detta har kommunicerats via föräldramöten, klassrepresentanter och appen Safeland. Vandringar har skett fredagar och lördagar mellan sommartid 21:00-01:00 och vintertid 20:00-00:00.

8§. Trafikgruppen 

Inga frågor har behandlats i trafikgruppen. 

9§. Matgruppen 

Skolan har slutat med gemensamma matrådsmöten och skolans kökschef sitter istället med på respektive elevrådsmöte. Skolan är nöjd med detta upplägg då fler barn från varje årskurs på så sätt deltar i matrådet. FFM tar del av anteckningar från dessa möten och har istället en dialog med kökschefen separat om relevanta önskemål som kommer upp från föräldrarna.

10§ Rekrytering av nya styrelsemedlemmar 

Styrelsen har redan från förra årsmötet haft svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar. Svårigheten resulterade vid förra årsmötet att styrelsemedlemmar som tidigare avslutat sitt styrelsearbete valdes åter igen in, samt att en styrelsemedlem valdes in för ett tredje år i styrelsen. Detta är anledningen till att antalet styrelsemöten varit färre under året.

ResultaträkningBudget 2021220212020
Intäkter
Medlemsavgifter22 00016 10111 900
Övriga intäkter000
Summa intäkter22 00016 10111 900
    
Kostnader
Bidrag till skolfest Åk9650036046000
Föräldravandring klasspris005000
Premier till skolpoliser000
Premier till elever25002370
Föredrag1000000
Mötesverksamhet000
Webbhotell10009481087
Övrigt administrativt20002121,51997,5
Summa kostnader22 0009 04414 085
Årets resultat07 058-2 185
    
Balansräkning2021-12-312020-12-31
Tillgångar
Konto4601838960,57
Handkassa00
Övriga fordringar00
Summa tillgångar46 01838 961
Eget kapital
Ingående eget kapital38 96141 145
Årets resultat 7 058-2 185
Summa eget kapital46 01838 961
Upplupen kostnad00
Summa skulder och eget kapital46 01838 961

Välkommen på en inspirerande föreläsning med minnesmästaren Jonas von Essen från Talang!

Minnesmästaren imponerade stort i Talang 2019 och fick en golden buzzer av David Batra. Nu får ni chansen att få tips på hur minnet kan tränas upp!

På bara ett och ett halvt år lyckades Jonas von Essen träna upp sitt medelmåttiga minne till ett minne i yppersta världsklass.  Hur gick det till och hur kan du själv förvandla dig till en vandrande minnes-maskin?

Följ med Jonas genom en färgsprakande redogörelse för hur hakstudsande mini-kängurus, en raketflygande Dolly Parton och en arg kille med kycklingklubba i ögat kan hjälpa dig att komma ihåg precis vad du vill!

Jonas föreläsning är en fullkomligt unik upplevelse som både förundrar och inspirerar. Förutom att de är så fascinerande har hans minnestekniker en inbyggd underhållningsförmåga av sällan skådat slag.
Förbluffande aha-upplevelser växlat med dånande skrattsalvor utlovas.

Välkomna till aulan på Mälarhöjdens skola

10:e maj klockan 18:00.

Antalet platser är begränsade till 140.

Först till kvarn via föranmälan till styrelsen@ffm.se.

Alla föräldrar oavsett årskurs är välkomna samt ungdomar från årskurs 7-9.

Kallelse till FFM Årsmöte med Jonas von Essen.

Den 10 maj är det dags för FFM’s årsmöte. I år kommer vi i samband med årsmötet också bjuda på en inspirerande föreläsning av Jonas von Essen.

Minnesmästaren imponerade stort i Talang 2019 och fick en golden buzzer av David Batra. Nu får ni chansen att få tips på hur minnet kan tränas upp!

Tisdag 10 maj 2022

18.00 Föreläsning startar med Jonas Von Essen, mer information här.

19.15 FFM Årsmöte (dagordning enl. nedan)

Max deltagare 140 st.

Plats: Skolans aula

Anmäl dig genom att skicka ett mail till styrelsen@ffm.se.

Välkomna

Styrelsen


Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare

2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse- och revisionsberättelse.

5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

7. Fastställande av medlemsavgift och budget

8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år.

12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten

FFM föräldraenkät VT 2022

Föräldraföreningens årliga enkät om frågor som vi tror är viktiga för att våra barn ska ha det så bra som möjligt i skolan. Det handlar om ute- och innemiljö, resurser, trafiksituation, betygskriterier och annat viktigt. Enkäten bidrar till FFM:s uppdrag att upprätthålla en bra dialog mellan skolans ledning, lärare och föräldrar samt att fungera som en länk mellan föräldrar och skolledning.

Så, genom att fylla i den (det tar inte mer än ett par minuter) så visar du för FFM vad som är viktigt och vad vi bör ta upp i dialogen med skolledningen.

OBS! Den här enkäten är lokal för Mälarhöjdens skola och fungerar som ett komplement till andra större enkäter, som t.ex. den från Skolinspektionen som vi alla har fått under februari månad.

Enkäten är nu stängd och vi återkommer snart med resultatet.

Möte FFM och skolledningen 2022-02-15

Deltagare: Från FFM Robert Enestedt och Robert Hedström. Från skolan Micael Pettersson

Coronaläget
Det ser bra ut med Corona. Det har lagt sig och närvaron från lärare och elever är hög. Det finns också positiva indikationer på att hämta och lämna ute.

  • Restriktioner borta (hemkarantän, tester vid utlandsresa etc)
  • Förbättrad och bra närvaro
  • Vanliga ”skyddsåtgärder” kvarstår (t ex hemma vid symtom, hygien och avstånd)
  • Lämning och hämtning:

             – Rekommendationer kvarstår från staden

      – Fördelar kvarstår, främst vid lämning: lugnare, bättre fokus på barnen, mindre trängsel, barnen utvecklas snabbare

Fastnat i nätet?
Läget för våra barn på nätet fortsätter att oroa. Tiden dom spenderar framför en skärm tillsammans med det höga tonläget gör att vi tittar på vad vi kan göra.

Vi kommer undersöka ett eventuellt samarbete med Motus Vitae och SPIV. Båda jobbar för ökad rörelse och prevention mot psykisk ohälsa.

Vi behöver bli bättre på att identifiera, agera och förebygga.

Oron i Mälarhöjden
Vi ser en positiv utveckling efter vårt föräldramöte i höstas då även polisen deltog. Vi har färre rapporter från boende i området och det har lugnat ner sig. Troligen har det kalla vädret också bidragit. Det kvarstår en del problem i skolparken och tyvärr har det också förekommit glaskross på skolan.

Föräldravandringarna kommer därför från och med kommande helg punktbevaka skolområdet mellan 22.00-23.00.

Skol-IF och samarbetet med föreningarna
Nu när Corona börjar lägga sig kan även Skol-IF dra i gång. Djurgården engagerar sig vidare och även Scouterna och Cliff visar intresse. Vi hoppas på att det ska va full rulle till hösten.

Nya kursplaner, dokumentation och utvecklingssamtal
Just nu sker en översyn av den nya kursplanen. Det kommer tas fram en plan för att implementera nyheterna, skillnader, innehåll och bedömning.

En arbetsgrupp kommer få i uppdrag att titta på;

  • Underlag
  • Trepartssamtal och elevens roll
  • Röd tråd
  • Tillgänglighet och likvärdighet i underlag och resultat
  • Balans mellan administration och dokumentation

Vi kommer återkomma när vi har mer information om detta.

PRAO för ÅK 8
Tyvärr kunde inte PRAO för åk 8 genomföras p.g.a. läget med Corona. Nu när restriktionerna har släppt bedömer skolan att det inte finns tillräckligt med tid för att ta fram plaster till alla elever. Stockholm stad har också meddelat att dom inte kommer erbjuda några platser.

FFM Föräldraenkät
Våren 2021 svarade över 165 föräldrar på FFM föräldraenkät. Det gör att vi kommer genomföra en enkät även i vår. Den kommer skickas ut till alla föräldrar i början av mars 2022. Vi kommer sen sammanställa resultatet och presentera det i maj 2022.

Föreläsning våren 2022
FFM kommer bjuda in till en föreläsning i slutet av april. Datum och tema är inte klart. Vi återkommer med information under våren

Vid pennan

Robert Enestedt

Ordningsstörande ungdomar i Mälarhöjden

Idag har vi fått ett tråkigt mail från trygghetschefen på MTR som ansvarar för tunnelbanan. Han skriver bl.a.

“- Jag vill flagga för en ökning av antalet ungdomshändelser på Mälarhöjdens station under främst november, men även två händelser hittills i december. Man hänger i biljetthallen och stör ordningen. Vid flera tillfällen har de sparkat på servicedisken (spärrkuren) och även kastat snöboll på den.”

Tråkig läsning och tyvärr i linje med det vi sett tidigare under hösten och som vi också diskuterade vid vår temakväll.

Vi vill alla få ett slut på dessa problem så om du har vägen förbi tunnelbanan så gå gärna in i vänthallen och visa upp dig, vuxennärvaro dämpar alltid dessa beteenden. Och har du en ungdom som “hänger” där, se om du kan erbjuda nått bättre för hen att göra.

Välkommen på diskussionskväll med polisen

Tema: droger och skadegörelse i Mälarhöjden

Det förkommer drogförsäljning, skadegörelse (äggkastning mm), glaskross, personrån och annan oönskad aktivitet i Mälarhöjden just nu som både skolan, fältassistenterna och föräldravandrarna vittnat om. Vi vill därför uppmana till dialog och framför allt möjliggöra interaktion mellan föräldrar som har barn på Mälarhöjdens skola. FFM bjuder nu in till diskussionskväll med områdespolisen som kommer att berätta om läget i Mälarhöjden under 15-20 minuter. Därefter får föräldrarna ställa frågor samt diskutera i mindre grupper.

Datum: 23 november, 2021
Tid: 18.00-19.30
Plats: Mälarhöjdens skolas matsal

Anmälan per email senast 19 november till: styrelsen@ffm.se

Välkomna
Styrelsen FFM
Robert E, Robert H, Lotta och Sara

Skadegörelse mot familj i Mälarhöjden, fick mjökförpackningar kastade på fönstren

I dag hände det igen att en familj i Mälarhöjden fått sitt hus utsatt för skadegörelse. Vid 16.20 kastade fyra ungdomar på 2 mopeder mjölkförpackningar (1 liters) på fönstren.

Det är tyvärr inte första gången, det har vid upprepade tillfällen förekommit att fyra ungdomar på 2 mopeder åkt runt i Mälarhöjden och kastat ägg samt mjölkförpackningar på fasader och fönster.

Vi i föräldraföreningen vill uppmana dig som förälder att vara uppmärksam. Vi vill alla få ett stop på detta omgående.

Vi vill också påminna om att det kan bli en kostsam historia att ”Ägga” hus. Läs vårt inlägg om ”Äggande” från april i år här