Kallelse till FFM Årsmöte med Jonas von Essen.

Den 10 maj är det dags för FFM’s årsmöte. I år kommer vi i samband med årsmötet också bjuda på en inspirerande föreläsning av Jonas von Essen.

Minnesmästaren imponerade stort i Talang 2019 och fick en golden buzzer av David Batra. Nu får ni chansen att få tips på hur minnet kan tränas upp!

Tisdag 10 maj 2022

18.00 Föreläsning startar med Jonas Von Essen, mer information här.

19.15 FFM Årsmöte (dagordning enl. nedan)

Max deltagare 140 st.

Plats: Skolans aula

Anmäl dig genom att skicka ett mail till styrelsen@ffm.se.

Välkomna

Styrelsen


Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare

2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse- och revisionsberättelse.

5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

7. Fastställande av medlemsavgift och budget

8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år.

12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten