Versamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse för året 2021

Styrelsen framlägger härmed verksamhetsberättelse och bokslut för den ideella föreningen Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola, nedan förkortat FFM, för 2020.  

Enligt föreningens stadgar är räkenskapsåret och verksamhetsåret kalenderår. I redogörelsen nedan har vi inkluderat även aktiviteter under 2022 fram till och med avgivandet av verksamhetsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen 

avser enbart räkenskapsåret, det vill säga år 2021. 

1§. Styrelsen 

Styrelsen i föreningen har under året bestått av: 

Robert Enestedt (ordförande) 

Robert Hedström (kassör)

Charlotta Göller (sekreterare)

Sara Hägg (ledamot)

Rosel Johard (ledamot sen 2021-11-01)

2§. Styrelsemöten 

Under året har styrelsen hållit tio styrelsemöten. Styrelsemedlemmarna har varit engagerade både under och utanför styrelsemöten. 

Ansvar för olika styrelseuppgifter har fördelats mellan styrelsemedlemmarna. Den 6 maj 2021 hölls årsmöte och nästa årsmöte hålls 10 maj 2022. 

3§. Samverkan med skolledningen: 

Styrelsen har samverkat med skolledningen, för 2021 har FFM haft två möte med skolledningen och ett tillsammans med föräldrarepresentanterna. De ämnen som diskuterats har exempelvis varit maten, betygen och utveckling av trygghetsteamet samt problem som hör ihop med droger och sociala media. Vidare har skolans utvecklingsområden, skolinspektionens föräldraenkät också diskuterats samt de frågor som FFM driver.

Utöver mötena har frågeställningar som varit angelägna för föräldrar, som kontaktat FFM, diskuterats via E-post.  Återkoppling till föräldrar har skett via E-post. 

Styrelsens bedömning är att kontakten med skolledningen fungerar väl med en öppen dialog. Vi har också samarbetat genom att sprida information om FFM:s genom skolplattformen. 

Den 5/10 hölls höstens representantmöte där även representanter från polisen deltog och berättade om läget i området.

4§. Föreningens ekonomi 

Medlemsavgiften bestämdes vid årsmötet i maj 2021 till oförändrade 100 kr per familj och läsår. Under året har totalt 161 medlemsavgifter mottagits (2020 betalades 119 medlemsavgifter in).  

Föreningen har under året främst haft kostnader för bidrag till ÅK 9 avslutningsfest, stependier samt administrativa kostnader för webbhotell, swish  och postgiro.  Föreningens tillgodohavanden uppgår till 46018 kronor. Se vidare föreningens resultat- och balansräkning. Föreningens redovisning har granskats av föreningens revisor. 

5§. Kommunikation 

Kommunikation till medlemmarna sker främst genom föreningens Facebooksida, sms, hemsida samt utskick genom klassrepresentanter. Vi får också hjälp av skolledningen som publicerar information på skolplattformen. Kommunikation för föräldravandringar sker genom appen ”Safeland”.

6§. FFM deltog vid föräldramötena och informerade alla föräldrar om verksamheten och medlemskap.

7§. Föräldravandringar 

FFM organiserar föräldravandringsschema. Information gällande detta har kommunicerats via föräldramöten, klassrepresentanter och appen Safeland. Vandringar har skett fredagar och lördagar mellan sommartid 21:00-01:00 och vintertid 20:00-00:00.

8§. Trafikgruppen 

Inga frågor har behandlats i trafikgruppen. 

9§. Matgruppen 

Skolan har slutat med gemensamma matrådsmöten och skolans kökschef sitter istället med på respektive elevrådsmöte. Skolan är nöjd med detta upplägg då fler barn från varje årskurs på så sätt deltar i matrådet. FFM tar del av anteckningar från dessa möten och har istället en dialog med kökschefen separat om relevanta önskemål som kommer upp från föräldrarna.

10§ Rekrytering av nya styrelsemedlemmar 

Styrelsen har redan från förra årsmötet haft svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar. Svårigheten resulterade vid förra årsmötet att styrelsemedlemmar som tidigare avslutat sitt styrelsearbete valdes åter igen in, samt att en styrelsemedlem valdes in för ett tredje år i styrelsen. Detta är anledningen till att antalet styrelsemöten varit färre under året.

ResultaträkningBudget 2021220212020
Intäkter
Medlemsavgifter22 00016 10111 900
Övriga intäkter000
Summa intäkter22 00016 10111 900
    
Kostnader
Bidrag till skolfest Åk9650036046000
Föräldravandring klasspris005000
Premier till skolpoliser000
Premier till elever25002370
Föredrag1000000
Mötesverksamhet000
Webbhotell10009481087
Övrigt administrativt20002121,51997,5
Summa kostnader22 0009 04414 085
Årets resultat07 058-2 185
    
Balansräkning2021-12-312020-12-31
Tillgångar
Konto4601838960,57
Handkassa00
Övriga fordringar00
Summa tillgångar46 01838 961
Eget kapital
Ingående eget kapital38 96141 145
Årets resultat 7 058-2 185
Summa eget kapital46 01838 961
Upplupen kostnad00
Summa skulder och eget kapital46 01838 961